Πολιτική απορρήτου

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 31 Μαΐου 2017

1. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του διαδικτυακού αυτού τόπου, έχουν αποδεχθεί τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία δεδομένα οι ίδιοι έχουν καταχωρήσει ή παραχωρήσει.

2. Τα δεδομένα των χρηστών συλλέγονται και αποθηκεύονται για σκοπούς διαχείρισης των προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τυγχάνουν εμπιστευτικής διαχείρισης. Για τον σκοπό αυτό, έχει εγκριθεί Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/Έναρξης Επεξεργασίας από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου έχουν υποχρέωση να καταχωρούν ορθές και ακριβείς πληροφορίες, καθώς επίσης να διατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του λογαριασμού τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που έχουν εισαγάγει είναι ψευδείς ή/και ανακριβείς, οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου διατηρούν το δικαίωμα περιορισμού και/ή τερματισμού του λογαριασμού τους καθώς και/ή της πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.

4. Οι χρήστες δεν θα δημιουργούν λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον εαυτό τους. Επιπρόσθετα, οι χρήστες δεν θα δημιουργούν περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.

5. Οι προσωπικές ατομικές πληροφορίες που συμπληρώνουν οι χρήστες τυγχάνουν εμπιστευτικής διαχείρισης, εκτός από την περίπτωση που η χρήση του διαδικτυακού τόπου αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Σε τέτοια περίπτωση, μεταβιβάζονται στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια, σύμφωνα με τον νόμο, αρχή ή αρχές, όλες οι σχετικές πληροφορίες, οι οποίες και θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

6. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού τους και ιδίως του συνθηματικού κωδικού πρόσβασης. Δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων στον λογαριασμό τους και δεν θα προβαίνουν σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού τους. Στο τέλος κάθε σύνδεσης (session), οφείλουν να αποσυνδέονται από τον λογαριασμό τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί παραβίαση και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου.

7. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων τα οποία εμφανίζονται στις διαδικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.

8. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι το περιεχόμενο που υποβάλλουν τυγχάνει διαχείρισης για σκοπούς υλοποίησης των προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ το περιεχόμενο το οποίο καταχωρούν προς δημοσίευση δεν αποτελεί εμπιστευτικό περιεχόμενο και είναι ελεύθερα και δημόσια προσβάσιμο.

9. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό τους λογαριασμό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται τεχνικοί και/ή λειτουργικοί λόγοι.